موسسه تعالی با قصد آگاهی، پوبایی و رشد از ابتدای تاسیس دوره های مفاهیم تعالی را با قصد آگاهی ، پویایی و رشد برگزار می کند.

دوره هاي مفاهیم تعالي برای بالا بردن ميزان خودآگاهي و تمرکز، شناخت و مديريت موثر فرد بر احساس و افکار خود، ارتباط موثر با اطرافیان و تیم و نیز شفاف کردن اهداف و ارزش ها ، قابلیت ها می باشد. دوره هاي مفاهیم تعالي به شکل های متفاوت: ترمي (ماهانه یا سه ماهه)، کارگاهي فشرده و دوره هاي آنلاين تا کنون برگزار شده است

افراد بعد از گذراندن یک دوره ( حدود ۲۰ ساعته ) مفاهیم تعالی ، می توانند با شرکت داوطلبانه در پروژه های اجتماعی تعالی ، از امکان به کارگیری عملی آموزه ها، استفاده کنند. عضوی از یک تیم باشند، مهارت ها و ارزش ها و ضعف های خود را مشاهده کنند.

تمریناتی برای تقویت یا رفع ویژگی ها انجام دهند، مشاوره بگیرند، بازخورد بدهند و دریافت کنند و یا با ادامه دوره های تئوری ، شناخت و آگاهی خود را درباره خود و ارتباطات ، ارتقا دهند .

 

Loading