ParallelImage

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با حسام الدین نراقی

داوطلب هلال احمر

تاثیر هلال احمر در زندگی

 

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با احمد بختیاری

داوطلب هلال احمر

تاثیر هلال احمر در زندگی

 

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با احمد بختیاری

داوطلب هلال احمر

کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با احمد بختیاری

داوطلب هلال احمر

علاقه و آموزش در کار داوطلبانه

 

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با احمد بختیاری

داوطلب هلال احمر

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه

 

 در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

گفتگو با احمد بختیاری

داوطلب هلال احمر

آموزش به کسبه

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

حال زمین چه طور است؟

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

بحران ها و همدلی

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

انسان و محیط زیست

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

توسعه سازمان های مردم نهاد

 

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

تکرار کار های کوچک

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

توسعه سازمان های مردم نهاد

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

مسئولیت پذیری فردی

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

فعالیت داوطلبانه و سلامت روان

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

آب در سرزمین مادری

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

مدیریت شهری و سلامت روان

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

انسان بخشنده

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

نوآوری شهری

 

 در روز جهانی زمین پاک

گفتگو با مهندس محمد درویش

   عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اتفاق خوب ایران من

 

 در روز جهانی روانشناس و مشاور

گفتگو با دکتر الهام فخاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

کلام آخر

Loading