ParallelImage
اتفاق خوب ایران من

اتفاق خوب ایران من

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اتفاق خوب ایران من

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر کار خیر یا فعالیت داوطلبانه را در آپارات و در لینک زیر ببینید

کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها

کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها را در آپارات و در لینک زیر ببینید

هلال احمر و فعالیت داوطلبانه

هلال احمر و فعالیت داوطلبانه

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر با موضوع هلال احمر و فعالیت داوطلبانه را در آپارات و در لینک زیر ببینید

آب در سرزمین مادری

آب در سرزمین مادری

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور آب در سرزمین مادری

حال زمین چه طور است؟

حال زمین چه طور است؟

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور حال زمین چه طور است؟

 بحران ها و همدلی

بحران ها و همدلی

گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران بحران ها و همدلی را در آپارات و در لینک زیر ببینید

توسعه سازمان های مردم نهاد

توسعه سازمان های مردم نهاد

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران توسعه سازمان های مردم نهاد را در آپارات و در لینک زیر ببینید

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انسان و محیط زیست

تکرار کار های کوچک

تکرار کار های کوچک

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تکرار کار های کوچک را در آپارات و در لینک زیر ببینید

مدیریت شهری و سلامت روان

مدیریت شهری و سلامت روان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران مدیریت شهری و سلامت روان در آپارات و در لینک زیر ببینید

 فعالیت داوطلبانه و سلامت روان

فعالیت داوطلبانه و سلامت روان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران فعالیت داوطلبانه و سلامت روان را در آپارات و در لینک زیر ببینید

انسان بخشنده

انسان بخشنده

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع انسان بخشنده

مسئولیت پذیری فردی

مسئولیت پذیری فردی

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور مسئولیت پذیری فردی را در آپارات و در لینک زیر ببینید

فضای شهری و شهروندان

فضای شهری و شهروندان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران فضای شهری و شهروندان در آپارات و در لینک زیر ببینید

نوآوری شهری

نوآوری شهری

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران نوآوری شهری را در آپارات، در لینک زیر ببینید

Loading