ParallelImage

گفتگوهای اجتماعی

با شیوع پاندمی کوید 19 ، سلسله گفتگو های موسسه تعالی به صورت لایو از پیج اینستاگرام موسسه به آدرس @Taalyngo برگزار شد.

  • این گفتگو ها در روز زمین پاک با محمد درویش کنشگر محیط زیست آغاز شد. درویش به تکرار کار های کوچک و تغییرات بزرگ اره کرد و گفت انجام دادن کارهایی که به نظر مهم نمی آید، می تواند جهان را از مشکلات پیچیده محیط زیستی رها کند.
  • میهمان دومین گفتگو، الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در روز روانشناس و مشاوره بود که با اشاره به ایجاد همدلی در شرایط بحران و لزوم توجه به سلامت روان همه مردم شهر به ویژه مدیران و پرسنل شهرداری تاکید کرد.
  • در روز جهانی هلال احمر، با احمد بختیاری و حسام الدین نراقی از اعضای داوطلب هلال احمر گفتگو به صورت لایو انجام شد که علاوه بر تجربه کار داوطلبی در هلال احمر به نحوه مشارکت های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد نیز اشاره کرد.
  • ایثار خدادای میهمان دیگر صفحه موسسه تعالی بود که در روز روابط عمومی، به نقش ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در سازمان های مردم نهاد اشاره کرد.
  • دلبر نیروشک در گفتگوی زنده موسسه تعالی به نقش فعالیت های اجتماعی در سلامت روان فردی و در نتیجه آرامش اجتماعی پرداخت.
  • گفتگو با محمود تلخابی در روز جهانی معلم در زمینه نقش علوم شناختی در زندگی روزمره معلم ها و اهمیت آشنایی آن ها برای رویکرد حل مسله در فضاهای آموزشی صحبت کرد.
اتفاق خوب ایران من

اتفاق خوب ایران من

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اتفاق خوب ایران من

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر کار خیر یا فعالیت داوطلبانه را در آپارات و در لینک زیر ببینید

کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها

کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر کارداوطلبانه و امنیت روان خانواده ها را در آپارات و در لینک زیر ببینید

هلال احمر و فعالیت داوطلبانه

هلال احمر و فعالیت داوطلبانه

در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گفتگو با احمد بختیاری داوطلب هلال احمر با موضوع هلال احمر و فعالیت داوطلبانه را در آپارات و در لینک زیر ببینید

آب در سرزمین مادری

آب در سرزمین مادری

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور آب در سرزمین مادری

حال زمین چه طور است؟

حال زمین چه طور است؟

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور حال زمین چه طور است؟

 بحران ها و همدلی

بحران ها و همدلی

گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران بحران ها و همدلی را در آپارات و در لینک زیر ببینید

توسعه سازمان های مردم نهاد

توسعه سازمان های مردم نهاد

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران توسعه سازمان های مردم نهاد را در آپارات و در لینک زیر ببینید

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انسان و محیط زیست

تکرار کار های کوچک

تکرار کار های کوچک

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تکرار کار های کوچک را در آپارات و در لینک زیر ببینید

مدیریت شهری و سلامت روان

مدیریت شهری و سلامت روان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران مدیریت شهری و سلامت روان در آپارات و در لینک زیر ببینید

 فعالیت داوطلبانه و سلامت روان

فعالیت داوطلبانه و سلامت روان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران فعالیت داوطلبانه و سلامت روان را در آپارات و در لینک زیر ببینید

انسان بخشنده

انسان بخشنده

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع انسان بخشنده

مسئولیت پذیری فردی

مسئولیت پذیری فردی

در روز جهانی زمین پاک گفتگو با مهندس محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور مسئولیت پذیری فردی را در آپارات و در لینک زیر ببینید

فضای شهری و شهروندان

فضای شهری و شهروندان

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران فضای شهری و شهروندان در آپارات و در لینک زیر ببینید

نوآوری شهری

نوآوری شهری

در روز جهانی روانشناس و مشاور گفتگو با دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران نوآوری شهری را در آپارات، در لینک زیر ببینید

Loading