<p> &amp;lt;a referrerpolicy=&amp;quot;origin&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; href=&amp;quot;https://trustseal.enamad.ir/?id=203163&amp;amp;amp;Code=6obuvYRP9WTgLPQk6CHT&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img referrerpolicy=&amp;quot;origin&amp;quot; src=&amp;quot;https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=203163&amp;amp;amp;Code=6obuvYRP9WTgLPQk6CHT&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; style=&amp;quot;cursor:pointer&amp;quot; id=&amp;quot;6obuvYRP9WTgLPQk6CHT&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;</p>

 

 

" سازمان مردم نهادی است که با هدف توانمند سازی زنان و کودکان مناطق کم برخوردار، از طریق آموزش، بهبود و افزایش مهارت ها و ارزش های درونی مانند امید، خودآگاهی، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری شروع به کار کرده است.

\n

\n\tدر این ماموریت، موسسه تعالی بر این قصد است تا حمایت خود را از  گروه های مورد هدفِ خود که شامل جوانان و مادران از خانواده های کم برخوردار، مربیان و معلم های موسسات خیریه و مراکز نگهداری کودکان نیازمند  می باشد، در محیط های آموزشی پویا و تعاملی در قالب کارگاه ها، دوره های آموزشی و همچنین انجام فعالیت های اجتماعی، فراهم آورد.

\n

\n\tدر طول شرایط بحرانیِ بیماری عالم گیرِ کرونا، خانواده های تحت پوشش آموزشی موسسه تعالی، نه تنها به علت دسترسی محدود به مراقبت های پزشکی، بلکه به علت ناتوانی مالی در رسیدگی به مخارج روزمره، شدیدتر از گذشته آسیب دیده اند. متاسفانه، بسیاری از آنها، در شوک از دست دادنِ عزیزانشان، خانه و حرفه ای خود هستند. ما در تلاش برای مجهز کردنِ این افراد، برای برخورداری از نیازهای پایه ای، آموزشی، و مسائل مرتبط با زندگی آرام تر و کم تنش تر در شرایط کنونی آنها هستیم.

\n

 به عنوان یک سمن،<span style="\&quot;font-size:" 12px;\"=""> به ما کمک خواهد کرد تا بیش از پیش و با کیفیتی بهتر، خدمات و برنامه های خود را ارائه دهیم. حامیانِ و خیّرینِ ما، نقش بسیار کلیدی درموفقیت موسسه تعالی دارند.

\n

\n\t 

\n

\n\t 

\n

\n\t

Loading