سازمان مردم نهادی است که با هدف توانمند سازی زنان و کودکان مناطق کم برخوردار، از طریق آموزش، بهبود و افزایش مهارت ها و ارزش های درونی مانند امید، خودآگاهی، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری شروع به کار کرده است.

در این ماموریت، موسسه تعالی بر این قصد است تا حمایت خود را از  گروه های مورد هدفِ خود که شامل جوانان و مادران از خانواده های کم برخوردار، مربیان و معلم های موسسات خیریه و مراکز نگهداری کودکان نیازمند  می باشد، در محیط های آموزشی پویا و تعاملی در قالب کارگاه ها، دوره های آموزشی و همچنین انجام فعالیت های اجتماعی، فراهم آورد.

در طول شرایط بحرانیِ بیماری عالم گیرِ کرونا، خانواده های تحت پوشش آموزشی موسسه تعالی، نه تنها به علت دسترسی محدود به مراقبت های پزشکی، بلکه به علت ناتوانی مالی در رسیدگی به مخارج روزمره، شدیدتر از گذشته آسیب دیده اند. متاسفانه، بسیاری از آنها، در شوک از دست دادنِ عزیزانشان، خانه و حرفه ای خود هستند. ما در تلاش برای مجهز کردنِ این افراد، برای برخورداری از نیازهای پایه ای، آموزشی، و مسائل مرتبط با زندگی آرام تر و کم تنش تر در شرایط کنونی آنها هستیم.

 به عنوان یک سمن، به ما کمک خواهد کرد تا بیش از پیش و با کیفیتی بهتر، خدمات و برنامه های خود را ارائه دهیم. حامیانِ و خیّرینِ ما، نقش بسیار کلیدی درموفقیت موسسه تعالی دارند

به ما در ایجاد پویشی به سمت خرد و زندگی با نشاط تر ملحق شوید.

 

شماره حساب موسسه فراسوی تعالی:

0114966848008

شماره شبا:

IR30 0190 0000 00114966848008

شماره کارت:

6037691990410011

حمایت مالی

Loading