مجوزها:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی" با شماره ثبت ٢١٨٤٨، از سال ١٣٨٦ ثبت و با مجوز از وزارت كشور،  فعاليت می كند.

 

مجوز ها

مجوز ها
مجوز وزارت کشور

مجوز وزارت کشور

Image

پروانه فعالیت موسسه فراسوی تعالی در خرداد 99 به مدت چهار سال تمدید شد. بر اساس آن موسسه تعالیبه صورت منطقه ایی در استان های تهران، خراسان، مازندران، گیلان و اصفهان امکان فعالیت دارد. موسسه تعالی با توجه به این پروانه و بر اساس ماده 1 تصویب نامه شماره "67735/ت 51305ه "مورخ "1395/06/06 "هیئت وزیران شامل بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

استاندارد ها :

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی" موفق به کسب استاندارد  ایزو 9001 ورژن 2015 برای فعالیت های آموزشی خود از موسسه توف نورد آلمان گردید.

 

فعالیت  بین الملل:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی"از سال ٢٠١٨ توانست مقام مشورتی شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC)را دریافت نماید
 

ایزو

Image

Image

موسسه تعالی موفق شد استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015 را از موسسه توف نورد آلمان دریافت کند. این استاندارد برای فعالیت های آموزشی موسسه تعالی در نظر گرفته شده است.

اکوسوک

Image

Image

موسسه تعالی از سال 2018 مقام مشورتی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد

Loading